Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt

 

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Ajokoirayhdistys ry. ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki. Toimialueena on Pohjois-Karjalan Kennelpiiri.

2§ TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää ajokoiraharrastusta jäsentensä keskuudessa.
Yhdistys voi yhdistyksen kokouksen niin päättäessä, kuulua jäsenenä tarkoitusperiään lähellä oleviin järjestöihin.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutus- ja valistustilaisuuksia, ajokokeita ja koiranäyttelyjä, yhteistyössä metsästysseurojen, sekä eri rotuyhdistysten kanssa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, perustaa rahastoja sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3§ YHDISTYKSEN KIELI

Yhdistyksen kielenä käytetään suomen kieltä.

4§ JÄSENET

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt, jotka voivat olla vuosi-, perhe- tai ainaisjäseniä.
Yhdistyksen vuosijäseneksi voivat päästä kaikki yhdistyksen toiminta-alueella asuvat luonnolliset henkilöt, jotka yhdistyksen johtokunta hyväksyy.
Perhejäseneksi johtokunta voi hyväksyä henkilön, joka kuuluu vuosi- tai ainaisjäsenen perheeseen ja asuu hänen kanssaan. Perhejäsenen vuosijäsenmaksu on puolet (½) varsinaisen jäsenen vuosijäsenmaksusta. Ainaisjäseneksi hyväksytään vuosijäsen, joka maksaa kertakaikkisena jäsenmaksuna kymmenkertaisen (10) vuosijäsenmaksun.
Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniapuheenjohtajan ja kunniajäseniä. Kunniapuheenjohtaja, kunniajäsenet, sekä 70 vuotta täyttäneet yhdistyksen jäsenet, jotka ovat täyttäneet 70 v ennen vuotta 2019 vapautetaan jäsenmaksusta. Kunniapuheenjohtajia voi olla samanaikaisesti vain yksi.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkattavaksi.
Johtokunta voi erottaa jäsenen, jos hän on toiminut vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä taikka sääntöjä, rikkonut hyviä tapoja tai lain määräyksiä. Johtokunta katsoo jäsenen eronneeksi, ellei hän ole kalenterivuoden ajalta suorittanut jäsenmaksuaan. Ennen päätöksentekoa johtokunnan on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.
Erotetulla on oikeus vedota yhdistyksen seuraavaan kokoukseen.
Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle 30 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, ko. päivää lukuun ottamatta. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa jäsen katsottakoon erotetuksi vasta sitten, kun yhdistyksen kokous on vahvistanut erottamispäätöksen.
Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

5§ JOHTOKUNTA

Yhdistyksen johdosta ja hallinnosta vastaa johtokunta, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdeksan (8) muuta jäsentä. Yhdistyksen johtokuntaan valittujen jäsenten tulee tasapuolisesti edustaa yhdistyksen toiminta-aluetta. Johtokunnan jäsenen toimikausi on kaksi (2) vuotta. Johtokunnasta ovat vuosittain erovuorossa neljä (4) jäsentä vuorollaan. Puheenjohtajan toimikausi on kaksi (2) vuotta.
Johtokunta voi ottaa rahastonhoitajan ja sihteerin johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.
Johtokunnan jäsenten on oltava Suomen Ajokoirajärjestö – Finska Stövarklubben ry:n henkilöjäseniä, sekä myös Pohjois-Karjalan Ajokoirayhdistys ry:n jäseniä. Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna ovat läsnä. Asiat ratkaistaan yksikertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide. Vaaleissa kuitenkin arpa. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

6§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja yksin, tai varapuheenjohtaja johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen kanssa.

7§ JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti:
1) toimia yhdistyksen ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että yhdistyksen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti,
2) olla vastuussa yhdistyksen toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti,
3) suunnitella ja kehittää yhdistyksen kokonaistoimintaa sekä johtaa yhdistyksen toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti,
4) vastata yhdistyksen ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta
5) vastata yhdistyksen kokousten antamista velvoitteista,
6) pitää yhdistyksen jäsenluetteloa,
7) hoitaa huolellisesti yhdistyksen taloutta ja omaisuutta,
8) hoitaa yhdistyksen tiedotustoimintaa,
9) valita sekä tarvittaessa erottaa yhdistyksen toimihenkilöt,
10) päättää yhdistyksen ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista,
11) ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii.

8§ TILIT

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta.
Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

9§ YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle johtokunta. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella yhdistyksen kotipaikalla yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä tai kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai sähköisesti tekstiviestillä tai sähköpostilla.

10§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä helmikuun aikana.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai, kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla on yksi (1) ääni, jota hän käyttää joko läsnä olevana tai valtuutettunsa kautta.
Valtuutetun on oltava yhdistyksen jäsen ja hän saa käyttää yhteensä enintään viisi (5) ääntä.
Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

11§ VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) kokouksen avaus
2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa sekä suoritetaan jäsenyyden ja valtakirjojen tarkastus
3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) hyväksytään kokouksen työjärjestys
5) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja hallinnontarkastajien lausunto
6) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
7) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
8) valitaan johtokunnan puheenjohtaja
9) valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle
10) valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä tarkastamaan alkaneen toimintavuoden tilejä ja hallintoa
11) käsitellään muut jäsenten esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat
12) valitaan tarvittavat edustajat järjestöjen ja yhdistysten kokouksiin
13) käsitellään muut esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöksiä.

12§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Jos yhdistys puretaan, käytetään jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti suomenajokoirien jalostuksen hyväksi.
Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaiselle.

Säännöt hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 24.2.2012